top of page
Diamond Abrasive Products.png

Lapidary Grinder and Saw

Cerium Oxide Sanding Belts (1)_edited_ed

En lapidär maskin anpassad för att producera cabochonformade ädelstenar eller liknande; maskinen har ett drivet roterande sliphjul försett med en konturerad tvärsnitts ringformad slipyta som är anpassad för att slipa periferier av cabochonformade ädelstenar; en driven roterande dop-hållaxelstruktur anpassad roterbart för att uppbära en dopuppburen ädelsten i kontakt med nämnda ringformade slipyta; varvid axelstrukturen är axiellt parallell med och i sidled rörlig i förhållande till sliphjulets roterande axel, varvid axelstrukturen har en generellt oval formad kam därpå; en normalt stationär tomgångsrulle med en periferi som kan ingripas av nämnda kam och medel för att justera positionen för periferin hos nämnda tomvals i riktningar i sidled relativt rotationsaxeln för axelstrukturen för att successivt skära ned periferier av stenar och för att producera cabochon formade stenar av olika övergripande storlekar.

Vår 6-tums 8-tums Lapidary Combination Unit Cabbing Grinder Polermaskin med 1 "rostfritt stålaxlar och kulörhängen, 7st Aluminium Distanser och flänsar och låsmutter. Det har också en 3 / 4HP termisk skyddad kullagermotor, Hood-processen av 304 rostfritt stål. har två U-spår för enkel borttagning. Vi kan också leverera ett justerbart droppvattensystem med 8 avstängningsventiler för varje hjul. Axeln är knackad för ett ¼-20 roterande poleringshuvud i högra ändar och knackat för en 1 / 2 ”aluminiumvarv eller Diamond Facet Laps vid vänstra ändar. Accepterar kiselkarbid- eller diamanthjul eller gummitäckbara trummor.

Performance

Cerium oxide sanding belts are known for their exceptional performance in achieving high-quality surface finishes on a variety of materials. Their performance characteristics make them a preferred choice for precision polishing and sanding applications. Here are some key performance aspects of cerium oxide sanding belts:

 1. High Polishing Efficiency: Cerium oxide is a highly effective abrasive material known for its ability to remove scratches, blemishes, and surface imperfections efficiently. Sanding belts made with cerium oxide are capable of rapidly smoothing and polishing surfaces.

 2. Uniform Surface Finish: Cerium oxide sanding belts produce uniform and consistent surface finishes. They are capable of achieving mirror-like, scratch-free, and defect-free surfaces, making them suitable for applications that demand precision and clarity.

 3. Material Versatility: These sanding belts are versatile and can be used on a wide range of materials, including glass, ceramics, metals, gemstones, and engineered stone. They adapt well to different material hardness levels.

 4. Longevity: Cerium oxide is durable and maintains its abrasive properties throughout the sanding process. This longevity contributes to extended belt life, reducing the frequency of belt changes and downtime.

 5. Minimal Heat Generation: Cerium oxide is known for its ability to produce minimal heat during the polishing process. This is important for applications where heat can damage the material being polished, such as in glass and certain ceramics.

 6. Consistent Performance: Cerium oxide sanding belts deliver consistent results over time, ensuring that each pass provides the same high-quality finish. This consistency is vital for achieving precise and repeatable results in manufacturing and production environments.

 7. Reduced Material Waste: The efficient material removal and high-quality finish achieved with cerium oxide sanding belts help minimize material waste. Less rework is required, reducing material costs and improving overall efficiency.

 8. Ease of Use: These sanding belts are typically easy to install on sanding equipment, making them convenient for operators. They are available in various sizes to fit different sanding machines.

 9. Environmental Friendliness: Cerium oxide is considered environmentally friendly, as it is non-toxic and does not release harmful byproducts during the polishing process. This is important for applications in which environmental considerations are a priority.

 10. Versatile Applications: Cerium oxide sanding belts find applications in various industries, including glass manufacturing, optics, aerospace, automotive, jewelry, and art. They are suitable for both industrial-scale production and smaller-scale, high-precision work.

Grit Range

Cerium oxide polishing compounds are available in a range of particle sizes, typically measured in micrometers (µm) or nanometers (nm). The particle size you choose depends on the specific polishing application and the level of surface finish and precision required. Here's an overview of cerium oxide polishing compounds with particle size ranges:

 1. 0.01 µm to 0.1 µm (10 nm to 100 nm):

  • Cerium oxide polishing compounds in this ultra-fine particle size range are used for achieving exceptional levels of surface clarity and smoothness.

  • Ideal for polishing optical components, precision lenses, and glass substrates where a near-mirror finish is required.

 2. 0.1 µm to 0.5 µm (100 nm to 500 nm):

  • Polishing compounds with particle sizes in this range are suitable for high-precision polishing tasks.

  • Commonly used in the optics industry for producing lenses, prisms, and mirrors with superior surface quality.

 3. 0.5 µm to 1 µm (500 nm to 1,000 nm):

  • These cerium oxide compounds offer excellent surface finish capabilities and are used for a wide range of precision polishing applications.

  • Suitable for polishing glass, ceramics, and various optical elements.

 4. 1 µm to 3 µm (1,000 nm to 3,000 nm):

  • Polishing compounds in this range are considered fine abrasives and are used for achieving smooth and uniform surface finishes.

  • Applied in the final stages of polishing for optical, glass, and semiconductor components.

Application

Cerium oxide sanding belts are specialized abrasive belts designed for specific sanding and polishing applications. They are typically used in industrial and manufacturing settings where precision surface finishing is essential. applications for cerium oxide sanding belts:

 1. Glass Polishing: Cerium oxide sanding belts are extensively used in the glass industry for polishing glass surfaces. This includes the production of optical lenses, mirrors, architectural glass, and glass components. The belts help achieve a high-quality, clear, and scratch-free finish.

 2. Optical Components: These sanding belts are employed in the manufacturing of optical components such as prisms, lenses, and optical filters. They play a critical role in ensuring the optical clarity and precision of these components.

 3. Precision Ceramics: Cerium oxide sanding belts are used for sanding and polishing precision ceramic parts. This includes ceramics used in electronic components, bearings, cutting tools, and industrial applications where tight tolerances and smooth surfaces are essential.

 4. Semiconductor Industry: In semiconductor manufacturing, cerium oxide sanding belts are used to polish and finish silicon wafers. The smooth and defect-free surface is crucial for semiconductor performance.

 5. Jewelry and Gem Polishing: These belts are used in jewelry-making and gemstone polishing to achieve a brilliant and flawless finish on precious metals and gemstones.

 6. Metallography: Cerium oxide sanding belts can be used in metallography, which is the study of the microstructure of metals and alloys. They help prepare metal samples for microscopy and analysis by providing a uniform and polished surface.

 7. Automotive Glass: In the automotive industry, cerium oxide sanding belts are used for polishing automotive glass, including windshields and mirrors, to ensure clarity and visibility.

 8. Aerospace Components: Aerospace manufacturers use cerium oxide sanding belts to polish various components, such as aircraft windows and optical sensors, where precision and quality are paramount.

 9. Marble and Stone Polishing: These sanding belts are employed for the polishing of natural and engineered stone surfaces, including marble, granite, and quartz. They help achieve a glossy and smooth finish for countertops, floors, and decorative elements.

 10. Art and Stained Glass: Artists and stained glass artisans use cerium oxide sanding belts to polish and finish their glass artworks, ensuring clarity and aesthetics.

Cerium oxide sanding belts are valued for their ability to produce a fine, scratch-free finish on a wide range of materials, making them a critical tool in industries where surface quality and precision are essential. The specific application and choice of cerium oxide sanding belt depend on the material being processed and the desired finish quality.

Diamension

Size Range (Diameter): Flexible Diamond QRS Discs are available in different diameters to cater to various tasks and equipment sizes. Common diameter options include:

These sizes cover a broad range of applications, from small, detailed work to larger surface areas.

Diameterx Width:

ø75x36mm, ø7538mm,ø75x50mm,ø100x38mm,ø150x38mm, ø150x50mm,ø150x64mm,ø150x65mm, ø200x40mm, ø200x50mm, ø200x64mm,  ø200x65mm, ø200x75mm, ø200x64mm, 

Lengthx Width

330x8mm,457x18mm,520x20mm,533x30mm,540x30mm,570x25mm,610x25mm,750x25mm,762x25mm,820x40mm,830x70mm,914x50mm,1010x70mm,1100x100mm,1160x100mm,1180x80mm,1180x100mm,1220x50mm,1600x8mm,1600x15mm,1800x50mm,1800x70mm,1800x80mm,1800x100mm,1830x100mm,2000x50mm,2000x100mm,2130x60mm,2130x100mm,2400x100mm,2500x100mm,2500x150mm,2642x100mm,2690x100mm,2700x16mm,3350x50mm,3350x60mm,3350x100mm,3500x100mm,3500x150mm etc.​

Customized:customized to meet specific size requirements based on your particular needs and applications. Customized sizes offer the flexibility to adapt to various projects and surfaces. Whether you require smaller sheets for precision work or larger sheets for more extensive tasks, Our factory can often accommodate your requests for diamond sandpaper sheets in the size that best suits your requirements. When ordering customized sizes, be sure to provide the dimensions and quantity needed to ensure you receive the tailored product you require.

How to Buy

Request an Equipment  Quote
Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now.
Become a Delare
Becoming a Flexbile Authorized Dealer
Shop
Browse Parts and equpments on our store
Solution
Flexbile solutions to help you tackle any challenge

Reviews

Kommentarer

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.

FAQ

Q: How do you use a diamond pad?

A diamond hand pad is a handheld abrasive tool with a flexible surface coated with diamond particles. It is used for grinding, smoothing, and polishing various materials, including stone, concrete, glass, and metal.

Q: How do I choose the right grit size for my project?

Select the grit size based on the initial condition of your workpiece and the desired level of surface finish. Coarse grits are suitable for rough grinding, while finer grits are used for smoothing and polishing.

Q: What safety precautions should I take when using diamond hand pads?

Wear safety goggles, a dust mask, and gloves to protect yourself from dust and debris. Additionally, work in a well-ventilated area or wear a respirator if working with fine dust particles.

Q: How do I maintain and clean my diamond hand pad?

After use, rinse the diamond hand pad with clean water to remove debris and residues. Gently pat it dry or allow it to air dry. Proper maintenance can prolong the pad's lifespan.

Q: What are some common applications for diamond hand pads?

Wear safety goggles, a dust mask, and gloves to protect yourself from dust and debris. Additionally, work in a well-ventilated area or wear a respirator if working with fine dust particles.

Q: What are the common grit sizes for diamond hand pads?

Diamond hand pads come in a range of grit sizes, from coarse (e.g., 50 grit) to fine (e.g., 3000 grit). The choice of grit depends on the specific task, with coarser grits used for material removal and finer grits for polishing.

Q: Do I need to use water or lubricant with a diamond hand pad?

Yes, using water or a specific lubricant is often necessary. It helps keep the surface cool, prevents overheating, and improves the effectiveness of the diamond particles in grinding and polishing. Some materials require dry grinding, so it's essential to check the manufacturer's recommendations.

Q: Can I use a diamond hand pad for dry grinding and wet grinding?

The suitability of a diamond hand pad for dry or wet grinding depends on the material and the pad itself. Some diamond hand pads are designed for wet use, while others are suitable for dry grinding. Check the manufacturer's specifications for guidance.

Q: Can diamond hand pads be used on curved or irregular surfaces?

Yes, diamond hand pads are versatile and can be used on flat, curved, or irregular surfaces. Their flexibility allows for contouring and shaping of various workpieces.

Q: Can I achieve a high-polish finish with a diamond hand pad?

Yes, with the right technique and progression through finer grits, you can achieve a high-polish finish on various materials using diamond hand pads. The finest grits are typically used for the polishing stage.

bottom of page