top of page
Diamond Abrasive Products.png

Metal Bonded Diamond Tools

Metallbenade och sintrade diamanthjul var en professionell kvalitetshjul för vertikala kålmaskiner, den har en full mm djup diamantmatris som exponerar nya skärpunkter när hjulen används. Sintrade hjul kan klä sig för att exponera ytterligare kristaller för ett mer aggressivt snitt, men Förband behövs inte alltid om du följer ett "sida till sida" -mönster när du slipar för att säkerställa jämn slitage. Dynamisk balansering på fabriken säkerställer koncentricitet för jämn och tyst slipning. Beställ generellt en kornstorlek större för sintrade diamantverktyg jämfört med pläterade eller lödda delar.

Metallbundna diamantkärnborrar tillverkade med vår exklusiva metallbindning utvecklad för hög hållfasthet och livslängd , Diamantkärnborrmaskiner är de finaste kärnborrmaskiner som tillverkas i världen. Diamanter som hålls i en metallmatrisbindning för kärnborrglas, aluminiumoxidkvarts, ruby yag, kisel och andra hårda, slipande icke-metalliska keramik. Sintrade diamantborrkronor är tunga bitar utformade för lång livslängd. Generellt har sintrade bitar en lång livslängd på 20 till 30 eller fler gånger livslängden för en bunden diamantborrkrona, om de används korrekt. Den kraftiga konstruktionen ger lång livslängd vid borrning i mycket hårda material som porslinsplattor, granit och hårda stenar.

Metal Bonded Diamond Saw Blades are the Professional kommer att ge en jämn yta och är utformad för att skära alla typer av lapidära material (ädelstenar och halvädelstenar) när avfallet måste hållas på ett minimum och skärhastighet är nödvändig. Diamantsågblad innehåller diamanter i bladkanterna för att skära för att göra snabba, rena skärningar genom glas, lapidar, keramiska plattor, betong, tegel och andra hårda material.Det finns många typer av diamantblad och de har många användningsområden, inklusive skärning av sten, betong, asfalt tegelstenar, kolbollar, glas och keramik inom byggbranschen; sticklingar halvledarmaterial i IT-industrin; och skärning av ädelstenar, inklusive diamanter, i pärlaindustrin.

Sintered Diamond Wheel
Sintered Diamond Laps
Taper Sintered Diamond Core Drill.png
Diamond Sintered Core Drill
Sintered Diamond Saw Blade
Sintered Belgium 1/2Gas Core Drill

Performance

Metal-bonded diamond tools are widely used in various industries for cutting, grinding, and shaping hard and abrasive materials. Their performance is characterized by several key factors that make them suitable for specific applications. The performance aspects of metal-bonded diamond tools:

 1. High Hardness and Abrasion Resistance: Metal-bonded diamond tools are designed to withstand the extreme hardness and abrasiveness of materials such as concrete, stone, ceramics, and glass. The metal bond holds the diamond particles securely, ensuring they maintain their cutting or grinding edges for extended periods.

 2. Longevity: Metal-bonded diamond tools typically have a longer lifespan compared to other types of bonded diamond tools, such as resin-bonded tools. This extended lifespan reduces the frequency of tool replacement, leading to cost savings and increased productivity.

 3. Precision and Accuracy: These tools offer exceptional precision and accuracy in cutting and grinding tasks. They can achieve tight tolerances and fine surface finishes, making them suitable for applications where precision is critical.

 4. High Material Removal Rate: Metal-bonded diamond tools are known for their high material removal rates, making them efficient in removing large volumes of material quickly. This is especially important in applications like concrete grinding and stone cutting.

 5. Versatility: Metal-bonded diamond tools are versatile and can be used on a wide range of materials, including concrete, granite, marble, ceramics, and even some metals. They are suitable for various industries, including construction, stone fabrication, aerospace, and automotive.

 6. Heat Resistance: The metal bond provides good heat resistance, allowing the tools to operate at high speeds without overheating. This is essential for preventing tool wear and maintaining cutting or grinding performance.

 7. Reduced Clogging: Metal-bonded tools are less prone to clogging compared to resin-bonded counterparts, particularly when working with materials like concrete. This feature ensures continuous and efficient material removal.

 8. Consistency: Metal-bonded diamond tools deliver consistent performance throughout their lifespan. This consistency is essential for achieving uniform results in manufacturing and construction applications.

 9. Enhanced Productivity: Due to their high material removal rates and longevity, metal-bonded diamond tools contribute to increased productivity, reduced downtime, and lower labor costs.

 10. Variety of Shapes and Sizes: These tools are available in various shapes and sizes, including grinding wheels, saw blades, core drills, and more. This versatility allows users to select the right tool for their specific application.

 11. Environmental Considerations: Metal-bonded diamond tools are generally considered environmentally friendly because they produce minimal waste during operation and do not release harmful substances into the environment.

Grit Range

Cerium oxide polishing compounds are available in a range of particle sizes, typically measured in micrometers (µm) or nanometers (nm). The particle size you choose depends on the specific polishing application and the level of surface finish and precision required. Here's an overview of cerium oxide polishing compounds with particle size ranges:

 1. 0.01 µm to 0.1 µm (10 nm to 100 nm):

  • Cerium oxide polishing compounds in this ultra-fine particle size range are used for achieving exceptional levels of surface clarity and smoothness.

  • Ideal for polishing optical components, precision lenses, and glass substrates where a near-mirror finish is required.

 2. 0.1 µm to 0.5 µm (100 nm to 500 nm):

  • Polishing compounds with particle sizes in this range are suitable for high-precision polishing tasks.

  • Commonly used in the optics industry for producing lenses, prisms, and mirrors with superior surface quality.

 3. 0.5 µm to 1 µm (500 nm to 1,000 nm):

  • These cerium oxide compounds offer excellent surface finish capabilities and are used for a wide range of precision polishing applications.

  • Suitable for polishing glass, ceramics, and various optical elements.

 4. 1 µm to 3 µm (1,000 nm to 3,000 nm):

  • Polishing compounds in this range are considered fine abrasives and are used for achieving smooth and uniform surface finishes.

  • Applied in the final stages of polishing for optical, glass, and semiconductor components.

Application

Metal-bonded diamond tools find a wide range of applications across various industries due to their exceptional hardness and abrasion resistance. These tools are designed to cut, grind, and shape hard and abrasive materials.Applications for metal-bonded diamond tools:

 1. Stone Cutting and Profiling: Metal-bonded diamond saw blades are extensively used in the stone industry for cutting and shaping natural and engineered stones such as granite, marble, quartz, and slate. They are employed in the fabrication of countertops, tiles, monuments, and sculptures.

 2. Concrete Grinding and Polishing: Diamond grinding discs with metal bonds are essential in the construction and concrete polishing industries. They are used to grind and polish concrete floors, producing a smooth and glossy finish. Metal-bonded tools can also remove coatings and adhesives from concrete surfaces.

 3. Glass and Ceramic Processing: Diamond wheels and drill bits with metal bonds are employed for precision cutting, drilling, and profiling of glass and ceramic materials. These tools are used in the production of glass panels, mirrors, tiles, and electronic components.

 4. Stone Quarrying: Metal-bonded diamond wire saws are used in stone quarrying operations to extract large stone blocks. They offer high cutting efficiency and minimize waste during the extraction process.

 5. Aerospace Industry: Diamond tools with metal bonds are used to machine and shape hard and abrasive materials in the aerospace sector. This includes cutting and drilling operations on composite materials, ceramics, and advanced alloys.

 6. Metalworking: Metal-bonded diamond grinding wheels are used for precision grinding and sharpening of hard metals, carbide tools, and high-speed steel. They are common in the manufacturing of cutting tools and precision parts.

 7. Electronic and Semiconductor Industry: Diamond blades and drills with metal bonds are used to cut and shape silicon wafers and other semiconductor materials with precision. These tools play a crucial role in semiconductor device fabrication.

 8. Automotive Industry: Metal-bonded diamond tools are used for machining and profiling hard and abrasive materials in the automotive sector. This includes applications such as grinding engine components and cutting glass.

 9. Oil and Gas Drilling: Diamond drill bits with metal bonds are employed in the oil and gas industry for drilling through hard rock formations during exploration and drilling operations.

 10. Jewelry and Gem Cutting: Metal-bonded diamond saw blades and wheels are used for cutting, shaping, and faceting precious gemstones and jewelry materials like diamonds, sapphires, and rubies.

 11. Construction and Masonry: Diamond blades with metal bonds are used in construction and masonry applications for cutting concrete, asphalt, bricks, and other building materials.

 12. Woodworking: In some specialized applications, metal-bonded diamond tools are used for cutting and shaping wood, especially when the wood contains embedded abrasive materials or is mixed with resin.

 13. Art and Sculpture: Metal-bonded diamond tools are employed by artists and sculptors for creating intricate sculptures and artworks from hard and abrasive materials.

Diamension

The dimensions of metal-bonded diamond tools, such as grinding wheels, saw blades, core drills, grinding discs, and burrs, can vary widely depending on the specific application and manufacturer. These tools are available in various sizes and shapes to suit different cutting and grinding requirements. Here are some typical dimensions for each type of tool:

Metal Bonded Diamond Grinding Wheels:

 • Diameter: Typically ranging from 4 inches (100 mm) to 12 inches (300 mm) or more.

 • Thickness: Varies depending on the wheel's design and intended use.

 • Arbor Hole Size: The center hole that fits onto the spindle of a grinding machine typically ranges from 0.5 inches (12.7 mm) to 2 inches (50 mm) or more.

Metal Bonded Diamond Saw Blades:

 • Diameter: Common sizes include 4 inches (100 mm), 7 inches (180 mm), 10 inches (250 mm), 14 inches (350 mm), and larger.

 • Blade Thickness: Varies based on the blade's intended use and material to be cut.

 • Arbor Hole Size: Similar to grinding wheels, the hole that fits onto the saw machine's spindle can vary in size.

Metal Bonded Diamond Core Drills:

 • Diameter: Core drill sizes can range from very small, such as 0.25 inches (6 mm), to several inches (100 mm) or more.

 • Length: The length of the core drill depends on the depth of the hole required.

 • Shank Size: The shank diameter varies and should match the chuck size of the drilling equipment.

Metal Bonded Diamond Grinding Discs:

 • Diameter: Typically available in sizes similar to grinding wheels, ranging from a few inches to larger diameters.

 • Thickness: The thickness can vary based on the design and application.

Metal Bonded Diamond Burrs:

 • Bur Diameter: The diameter of diamond burrs can range from a few millimeters to several centimeters, depending on the specific type and application.

 • Length: The length of the burr depends on the design and intended use, with lengths ranging from a few centimeters to several centimeters.

How to Buy

Request an Equipment  Quote
Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now.
Become a Delare
Becoming a Flexbile Authorized Dealer
Shop
Browse Parts and equpments on our store
Solution
Flexbile solutions to help you tackle any challenge

Reviews

Kommentarer

Dela dina tankarVar först med att kommentera.

FAQ

Q: How do you use a diamond pad?

A diamond hand pad is a handheld abrasive tool with a flexible surface coated with diamond particles. It is used for grinding, smoothing, and polishing various materials, including stone, concrete, glass, and metal.

Q: How do I choose the right grit size for my project?

Select the grit size based on the initial condition of your workpiece and the desired level of surface finish. Coarse grits are suitable for rough grinding, while finer grits are used for smoothing and polishing.

Q: What safety precautions should I take when using diamond hand pads?

Wear safety goggles, a dust mask, and gloves to protect yourself from dust and debris. Additionally, work in a well-ventilated area or wear a respirator if working with fine dust particles.

Q: How do I maintain and clean my diamond hand pad?

After use, rinse the diamond hand pad with clean water to remove debris and residues. Gently pat it dry or allow it to air dry. Proper maintenance can prolong the pad's lifespan.

Q: What are some common applications for diamond hand pads?

Wear safety goggles, a dust mask, and gloves to protect yourself from dust and debris. Additionally, work in a well-ventilated area or wear a respirator if working with fine dust particles.

Q: What are the common grit sizes for diamond hand pads?

Diamond hand pads come in a range of grit sizes, from coarse (e.g., 50 grit) to fine (e.g., 3000 grit). The choice of grit depends on the specific task, with coarser grits used for material removal and finer grits for polishing.

Q: Do I need to use water or lubricant with a diamond hand pad?

Yes, using water or a specific lubricant is often necessary. It helps keep the surface cool, prevents overheating, and improves the effectiveness of the diamond particles in grinding and polishing. Some materials require dry grinding, so it's essential to check the manufacturer's recommendations.

Q: Can I use a diamond hand pad for dry grinding and wet grinding?

The suitability of a diamond hand pad for dry or wet grinding depends on the material and the pad itself. Some diamond hand pads are designed for wet use, while others are suitable for dry grinding. Check the manufacturer's specifications for guidance.

Q: Can diamond hand pads be used on curved or irregular surfaces?

Yes, diamond hand pads are versatile and can be used on flat, curved, or irregular surfaces. Their flexibility allows for contouring and shaping of various workpieces.

Q: Can I achieve a high-polish finish with a diamond hand pad?

Yes, with the right technique and progression through finer grits, you can achieve a high-polish finish on various materials using diamond hand pads. The finest grits are typically used for the polishing stage.

bottom of page