top of page
Diamond Abrasive Products.png
Diamond Wheel Dresser
Diamond Profile Roller Dressers

Diamond Dresser Wheel Det snabbaste, enklaste sättet att klä på ett sliphjul! Undvik alla felaktigheter och svårigheter med enpunktsförbandsverktyg! Denna förnicklade byrå har långvariga diamantflis med 46 korn för snabb ytbehandling eller formning. Till skillnad från enpunktsförbandsverktyg har den en förbandyta som är 1/2 "bred och 1-3 / 4" lång. Enhetlig renovering av dina hjul är lika enkelt som att placera byrån på ditt verktygsstöd och kontakta hjulet. Ingen mer frustration från meningslösa försök att noggrant styra en enda spets, diamantspets över ditt sliphjul. Total verktygslängd är 4-5 / 8 ".
1.Nickelpläterad, diamantspetshjulsskåp
2,46-korn diamantflis för snabb ytbehandling eller formning
3.Klädningsytan är 1/2 "bred x 1-3 / 4" lång
4.Overall verktygslängd 4-5 / 8 "
5. snabba, enkla sätt att klä slipskivor

 • Sanna hjulet genom att slå slipande partiklar från hjulets yta och göra hjulet koncentriskt. Detta minimerar vibrationer och förbättrar ytfinishen, vilket eliminerar vibrationen från hjulet som inte är i balans över arbetsstyckets yta.

 • Lossa dessa slipande partiklar, vilket också påverkar färskt slipmedel från hjulets yta. Varje slipkorn är ett litet skärverktyg; en sliten säd har sina kanter slöa och tappar sin effektivitet. Att exponera de färska kornen är således en slipningsprocess. Hjulglasning är ett bevis på rundade korn och märks av en reflekterande yta på snurrhjulet.

 • Rengör hjulet. Om ett arbetsstycke är mjukare än den typ som hjulet är konstruerat för kommer inte slippartiklarna att lossas i tid för att ge färska, skarpa korn. Hjulet verkar därför förlora sin kant, särskilt eftersom porerna mellan kornen fylls med fragment av arbetsstycket. Hjulet sägs då vara laddat och är en anledning till att valet av hjul är extremt viktigt.

Performance

CBN (Cubic Boron Nitride) diamond wheels for knife sharpening offer exceptional performance when it comes to sharpening and honing knife blades. Key performance aspects of CBN diamond wheels for knife sharpening:

 1. Efficient Sharpening: CBN wheels are highly efficient at removing metal from the knife blade, making the sharpening process quicker than many other methods. This is especially beneficial when restoring dull or damaged knife edges.

 2. Consistent Results: CBN wheels provide consistent and repeatable sharpening results. They maintain their shape and sharpness over time, ensuring that knives are consistently sharpened to the desired angles and profiles.

 3. Sharpness: CBN wheels are capable of achieving extremely sharp knife edges. Whether you need a fine edge for delicate slicing or a durable edge for heavy-duty cutting, CBN wheels can accommodate various sharpness requirements.

 4. Longevity: CBN wheels have a long service life due to their exceptional hardness. They wear down slowly, reducing the frequency of wheel replacement, which is cost-effective in the long run.

 5. Cool Cutting: CBN wheels operate at cooler temperatures compared to some abrasive sharpening methods. This prevents overheating of the knife blade, which can lead to damage, and ensures that the blade's temper or hardness is preserved.

 6. Versatility: CBN wheels are versatile and can be used to sharpen a wide range of knives, including kitchen knives, hunting knives, pocket knives, and more. They can also handle both straight-edge and serrated blades.

 7. Clean Sharpening: CBN wheels generate fewer dust and particles during sharpening compared to traditional abrasive wheels, resulting in a cleaner and safer working environment.

 8. Reduced Maintenance: Due to their long lifespan and minimal wear, CBN wheels require less dressing and maintenance compared to abrasive sharpening wheels.

 9. Bevel Angle Control: CBN wheels can help maintain consistent bevel angles, ensuring that knives are sharpened to the desired angles for optimal cutting performance.

 10. Fine Edge Maintenance: CBN wheels are suitable for honing and maintaining the sharpness of high-quality knives, ensuring that the edges remain in top condition for a long time.

 11. Professional Results: Whether used by professional chefs, knife sharpening services, or hobbyists, CBN diamond wheels consistently deliver professional-quality sharpening results.

Grit Range

CBN (Cubic Boron Nitride) diamond sharpening wheels come in various grit ranges to accommodate different sharpening needs and applications. The choice of grit size depends on the type of cutting tool or material you are sharpening and the desired level of sharpness or finish.General overview of common CBN sharpening wheel grit ranges:

 1. Coarse Grit (80 to 180):

 2. Coarse-grit CBN wheels are used for rapid material removal and reprofiling of tools.

 3. Suitable for sharpening heavily damaged or dull tools.

 4. Commonly used for shaping and rough sharpening.

 5. Medium Grit (220 to 400):

 6. Medium-grit CBN wheels provide a balance between material removal and sharpening precision.

 7. Ideal for general-purpose sharpening of tools, including turning tools, chisels, and drill bits.

 8. Suitable for restoring the cutting edge on moderately worn tools.

 9. Fine Grit (600 to 1,000):

 10. Fine-grit CBN wheels are used for achieving a sharp cutting edge with a smooth finish.

 11. Suitable for sharpening and honing woodworking tools, lathe tools, and carving tools.

 12. Ideal for maintaining the sharpness of tools without significant material removal.

 13. Extra Fine Grit (1,200 and above):

 14. Extra fine-grit CBN wheels are used for achieving an extremely sharp and polished edge.

 15. Commonly used for honing and polishing fine woodworking tools, knives, and blades.

 16. Ideal for achieving a mirror-like finish on the cutting edge.

Application

CBN (Cubic Boron Nitride) diamond wheels for knife sharpening are specialized tools designed for efficiently sharpening and honing the blades of knives. These wheels offer several advantages that make them ideal for knife sharpening applications:

 1. Precision Sharpening: CBN wheels are known for their ability to produce precise and consistent sharpening results. They can restore a knife's cutting edge to its optimal sharpness with minimal effort.

 2. Efficient Material Removal: CBN wheels efficiently remove metal from the knife blade, ensuring a quick and efficient sharpening process. This is particularly useful for restoring dull or damaged blades.

 3. Longevity: CBN wheels have a long service life due to their exceptional hardness. They maintain their cutting ability over time, reducing the need for frequent wheel replacement.

 4. Cool Cutting: Unlike some abrasive sharpening methods that generate heat, CBN wheels operate at cooler temperatures. This minimizes the risk of overheating the blade and damaging its temper or hardness.

 5. Versatility: CBN wheels can be used to sharpen a wide range of knife types, including kitchen knives, hunting knives, pocket knives, and more. They are suitable for both straight-edge and serrated blades.

 6. Fine Edge Maintenance: CBN wheels can achieve very fine and sharp edges, making them suitable for honing and maintaining the sharpness of high-quality knives used by professional chefs and enthusiasts.

 7. Clean Sharpening: Using CBN wheels generates fewer dust and particles compared to some traditional sharpening methods, contributing to a cleaner and safer working environment.

 8. Reduced Maintenance: Due to their long lifespan and minimal wear, CBN wheels require less maintenance and dressing compared to traditional abrasive sharpening wheels.

 9. Consistent Bevel Angles: CBN wheels can help maintain consistent bevel angles, ensuring that knives are sharpened to the desired angles and profiles.

 10. Knife sharpening with CBN diamond wheels is commonly used in various settings, including:

 11. Professional Kitchens: Chefs and culinary professionals rely on CBN wheels to keep their kitchen knives sharp and ready for precise cutting and slicing tasks.

 12. Hobbyists and Home Cooks: Home cooks and enthusiasts use CBN sharpening wheels to maintain their knife collections and ensure safe and efficient food preparation.

 13. Knife Sharpening Services: Professional knife sharpening services and shops use CBN wheels to offer high-quality sharpening services to customers.

 14. Outdoor Enthusiasts: Hunters, campers, and outdoor enthusiasts use CBN sharpening wheels to maintain the edges of hunting knives, camping tools, and pocket knives.

Diamension

CBN (Cubic Boron Nitride) diamond sharpening wheels are available in various diameters to suit different sharpening machines and applications. The choice of wheel diameter depends on the size and type of cutting tools you plan to sharpen.List of common CBN diamond sharpening wheel diameters:

 1. 6-inch CBN Sharpening Wheel: This size is commonly used in small benchtop sharpening machines and is suitable for sharpening a variety of tools, including chisels, plane blades, and small turning tools.

 2. 8-inch CBN Sharpening Wheel: An 8-inch wheel offers a larger sharpening surface than the 6-inch version. It is popular for general-purpose sharpening tasks and can handle a wider range of tool sizes.

 3. 10-inch CBN Sharpening Wheel: Larger 10-inch wheels provide more surface area for sharpening larger tools and blades. They are suitable for professional workshops and industrial applications.

 4. 12-inch CBN Sharpening Wheel: 12-inch wheels are larger and well-suited for industrial sharpening tasks, including the sharpening of industrial cutting tools, milling cutters, and saw blades.

 5. 14-inch CBN Sharpening Wheel: These larger wheels are used in heavy-duty industrial settings for sharpening large cutting tools and blades used in metalworking and woodworking.

 6. 16-inch CBN Sharpening Wheel: The 16-inch wheel offers a substantial sharpening surface and is typically found in large industrial sharpening equipment used for high-volume sharpening.

 7. Custom Sizes: In addition to the standard sizes mentioned above, manufacturers may offer custom-sized CBN sharpening wheels to meet specific requirements or fit unique sharpening setups.

How to Buy

Request an Equipment  Quote
Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now.
Become a Delare
Becoming a Flexbile Authorized Dealer
Shop
Browse Parts and equpments on our store
Solution
Flexbile solutions to help you tackle any challenge

Reviews

Kommentarer

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.

FAQ

Q: How do you use a diamond pad?

A diamond hand pad is a handheld abrasive tool with a flexible surface coated with diamond particles. It is used for grinding, smoothing, and polishing various materials, including stone, concrete, glass, and metal.

Q: How do I choose the right grit size for my project?

Select the grit size based on the initial condition of your workpiece and the desired level of surface finish. Coarse grits are suitable for rough grinding, while finer grits are used for smoothing and polishing.

Q: What safety precautions should I take when using diamond hand pads?

Wear safety goggles, a dust mask, and gloves to protect yourself from dust and debris. Additionally, work in a well-ventilated area or wear a respirator if working with fine dust particles.

Q: How do I maintain and clean my diamond hand pad?

After use, rinse the diamond hand pad with clean water to remove debris and residues. Gently pat it dry or allow it to air dry. Proper maintenance can prolong the pad's lifespan.

Q: What are some common applications for diamond hand pads?

Wear safety goggles, a dust mask, and gloves to protect yourself from dust and debris. Additionally, work in a well-ventilated area or wear a respirator if working with fine dust particles.

Q: What are the common grit sizes for diamond hand pads?

Diamond hand pads come in a range of grit sizes, from coarse (e.g., 50 grit) to fine (e.g., 3000 grit). The choice of grit depends on the specific task, with coarser grits used for material removal and finer grits for polishing.

Q: Do I need to use water or lubricant with a diamond hand pad?

Yes, using water or a specific lubricant is often necessary. It helps keep the surface cool, prevents overheating, and improves the effectiveness of the diamond particles in grinding and polishing. Some materials require dry grinding, so it's essential to check the manufacturer's recommendations.

Q: Can I use a diamond hand pad for dry grinding and wet grinding?

The suitability of a diamond hand pad for dry or wet grinding depends on the material and the pad itself. Some diamond hand pads are designed for wet use, while others are suitable for dry grinding. Check the manufacturer's specifications for guidance.

Q: Can diamond hand pads be used on curved or irregular surfaces?

Yes, diamond hand pads are versatile and can be used on flat, curved, or irregular surfaces. Their flexibility allows for contouring and shaping of various workpieces.

Q: Can I achieve a high-polish finish with a diamond hand pad?

Yes, with the right technique and progression through finer grits, you can achieve a high-polish finish on various materials using diamond hand pads. The finest grits are typically used for the polishing stage.

bottom of page